Terms of Service
Terms of Service

Regulamin 

§ 1

 

WSTĘP

 

Przedstawiony Regulamin zawiera zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego milosna-zagroda.pl. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go przestrzegać.

 

§ 2

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i dostępne tylko dla osób pełnoletnich. 

Serwis oferuje usługi płatne i bezpłatne. 

Usługi płatne są świadczone na zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę. 

Rejestracja jest bezpłatna, polega na wypełnieniu formularza rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. 

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawy bądź do zakończenia przetwarzania danych osobowych poprzez usunięcie konta. 

Po zarejestrowaniu się Użytkownik deklaruje, że przeczytał i zaakceptował niniejszy Regulamin.

 

Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu milosna-zagroda.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu internetowego milosna-zagroda.pl do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje, bez wyjątku, wszystkich Użytkowników Serwisu milosna-zagroda.pl

 

Serwis internetowy milosna-zagroda.pl pomaga Użytkownikom w nawiązywaniu kontaktów z innymi Użytkownikami przy pomocy szeregu danych, zdjęć oraz innych usług i informacji. Użytkownik ma dostęp do profili innych użytkowników wraz z informacjami na ich temat.

 

Serwis dostępny jest pod adresem milosna-zagroda.pl i poprzez partnerów serwisu, z którymi serwis jest zintegrowany.

 

Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane. Wszelkie pytania, wątpliwości lub kontakt w jakiejkolwiek sprawie związanej z serwisem prosimy kierować na adres email: kontakt@milosna-zagroda.pl.

 

§ 3

 

POJĘCIA

 

Użytkownik-osoba korzystająca z Serwisu milosna-zagroda.pl 

Administrator - osoba zarządzająca Serwisem milosna-zagroda.pl 

Serwis - strona internetowa milosna-zagroda.pl 

Konto - dane pobierane w trakcie procesu rejestracji w serwisie oraz edytowane poprzez panel. 

Panel - skrypt do zarządzania kontem

 

§ 4

 

CZŁONKOSTWO W SERWISIE milosna-zagroda.pl

 

Korzystać z usług naszego portalu mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. 

Do korzystania z naszych usług należy posiadać dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową oraz aktualny adres e-mail. 

W przypadku nie przestrzegania Regulaminu, Administrator bez podania przyczyny ma prawo usunąć konto Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa do zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W przypadku, gdy Użytkownik usunął swój profil, niniejszy Regulamin nadal go obowiązuje. 

Serwis powstał do osobistego użytku poszczególnych Użytkowników naszego portalu.

 

Niedozwolone jest użycie Serwisu do innych celów poprzez różnego rodzaju organizacje, przedsiębiorstwa. Nielegalne i zabronione jest zbieranie, kopiowanie, powielanie jakichkolwiek danych Użytkowników znajdujących się w Serwisie. W konsekwencji takiego działania mogą zostać podjęte odpowiednie kroki prawne, bądź usunięcie konta Użytkownika. W celach marketingowych należy kontaktować się z Administracją serwisu.

 

Każdy klient może zarejestrować swój profil za darmo. W ten sposób otrzymuje dostęp do bezpłatnych usług w ramach serwisu. Natomiast po wykupieniu konta Premium Użytkownik dostaje możliwość wysyłania i odczytywania wiadomości tekstowych, wstawiania zdjęć, dostęp do wysyłania prezentów innym Użytkownikom serwisu.

 

§ 5

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU milosna-zagroda.pl

 

Warunkiem korzystania z Naszego Serwisu jest przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.

 

Jako Użytkownik naszego serwisu poznaj niedozwolone i zakazane działania w serwisie:

 

- udostępnianie hasła innym osobom 

- posiadanie więcej niż jednego konta 

- zezwalanie na korzystanie z Twojego konta innym osobom 

- rozpowszechnianie treści pornograficznych 

- rozsyłanie spamu, łańcuszków itp. 

- prowadzenie działalności reklamowej, marketingowej 

- publikowanie materiałów, treści naruszających obowiązujące prawo 

- prowadzenie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na szkodę Użytkowników serwisu lub osób powiązanych z Serwisem milosna-zagroda.pl (Administracji serwisu,     patronów strony itd.) 

- wulgarne wyrażanie się, kierowanie gróźb do Użytkowników serwisu 

- nękanie Użytkowników serwisu 

- wszelkiego rodzaju dyskryminacje ze względu na poglądy, wyznanie, płeć itp. 

- podawanie danych, pozwalających na Twoją identyfikację 

- wstawianie, rozprowadzanie chronionej prawnie informacji audio, wideo bądź plików muzycznych, zastrzeżonych praw autorskich, materiałów, znaków towarowych, naruszając w ten sposób prawa osób trzecich. 

- nakłanianie innych Użytkowników na komunikację poza portalem milosna-zagroda.pl 

- odsprzedaż, wynajem, inne handlowe użycie oferowanych przez nasz serwis usług

 

Wszystkie wyżej wymienione działania prowadzą do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu milosna-zagroda.pl

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Internetu niespodziewaną lub konieczną przerwą techniczną w działaniu serwisu lub przerwą spowodowaną siłą wyższą. W przypadku przerwy w działaniu serwisu, wynikającej z potrzeby konserwacji lub modyfikacji, Administrator poinformuje o tym Użytkowników na łamach Serwisu milosna-zagroda.pl

 

Serwis milosna-zagroda.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek nieporozumienia pomiędzy Użytkownikami. Wszelkiego rodzaju spory, jakiekolwiek konflikty Użytkownicy rozwiązują samodzielnie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za podejmowane przez siebie działania.

 

Korzystając z serwisu, Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność w kontaktach pomiędzy innymi Użytkownikami. Nie zawsze w rzeczywistości, dana osoba okazuje się tą, za którą się podaje. Dołożymy wszelkich starań, aby wyeliminować takie osoby z grona Użytkowników naszego serwisu. Informujemy również, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty np. moralne, fizyczne, emocjonalne wynikające z poznania nieodpowiedniej osoby, za jakiekolwiek cierpienia bądź urazy psychiczne itp. powstałe w wyniku korzystania z naszych usług. Nie gwarantujemy, że dzięki naszemu serwisowi poznasz miłość swojego życia.

 

Jedynie Administracja serwisu, może wydać zgodę na prowadzenie przez Użytkownika działalności marketingowej, bądź reklamowej w Serwisie milosna-zagroda.pl. W takim przypadku należy kontaktować się z Administracją serwisu poprzez e-mail: kontakt@milosna-zagroda.pl

 

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników. Użytkownik ponosi wyłącznie odpowiedzialność za publikowanie i przesyłanie do innych Użytkowników treści, zdjęć itp.

 

Administrator czuwa nad właściwym przebiegiem informacji, przekazywanych przez Użytkowników. Wobec czego może usunąć bądź zablokować konto Użytkownika, w przypadku podania nieprawdziwych danych, naruszających porządek prawny osób trzecich, treści bądź informacji niezgodnych z prawem, moralnością i dobrymi obyczajami, osób nie przestrzegających zasad niniejszego Regulaminu.

 

Administrator w każdej chwili może: zmienić, rozszerzyć, ograniczyć, dodać, usunąć dostępność oraz świadczenie poszczególnych usług utworzonych zarówno teraz, jak i w przyszłości. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

 

Użytkownik przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe, zdjęcia itp. inne informacje, dane na swój temat poprzez tworzenie swojego profilu oraz wyraża zgodę na ich opublikowanie przez Administratora. W ten sposób dostęp do danych Użytkownika będzie miała nieograniczona liczba Użytkowników Internetu. Nie dotyczy to poufnych danych Użytkownika typu: hasło do konta, adres e-mail itp. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług Serwisu milosna-zagroda.pl poprzez usunięcie konta.

 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto. Wraz z usunięciem konta zostanie usunięty jego profil i wszelkie informacje na jego temat.

 

W przypadku skierowania roszczeń wobec Administratora przez osoby trzecie (prawa do opublikowania wizerunku osobistego, treści, materiałów graficznych osób trzecich) Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności na siebie.

 

Użytkownik oświadcza, iż w zakresie jego danych z profilu udziela Administratorowi bezterminowego i nieodpłatnego upoważnienia na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji we wszelkiego rodzaju mediach.

 

Użytkownik oświadcza, iż posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach serwisu oraz innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyraża też zgodę na oznaczanie zdjęć, plików lub filmów muzycznych przez Administratora.

 

Administrator będzie informował o zmianach usług i ich przyczynach. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, informując o tym użytkowników na łamach Serwisu milosna-zagroda.pl.

 

Administrator może odmówić umieszczenia w serwisie poszczególnych zdjęć, jeżeli nie spełniają one warunków technicznych serwisu, bądź zawierać będą treści erotyczne/pornograficzne. Zdjęcia zawierające treści erotyczne/pornograficzne będą natychmiast usuwane przez Administratora. Administrator serwisu może usunąć wszelkie dane, opublikowane przez Użytkownika milosna-zagroda.pl, w przypadku nie przestrzegania któregokolwiek punktu Regulaminu.

 

Administrator ma prawo usunąć konto w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się w przeciągu 12 miesięcy od ostatniego logowania. Administrator ma prawo nie odpisywać osobom wyrażającym się w sposób wulgarny.

 

Wszelkie pytania bądź wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@milosna-zagroda.pl

 

§ 6

 

PŁATNOŚCI

 

Serwis Randkowy milosna-zagroda.pl oferuje usługi płatne i bezpłatne. Rejestracja w serwisie jest darmowa i dzięki niej, Użytkownik, otrzymuje dostęp do dużej części opcji naszego serwisu. Natomiast po wykupieniu konta Premium i Super Pakiet, Użytkownik dostaje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, wstawiania zdjęć, dostęp do wysyłania prezentów innym użytkownikom serwisu w ramach usługi PREZENTY.

 

Użytkownicy nie mogą przenosić między sobą danych bądź jakichkolwiek opłat.

 

Użytkownik otrzymuje dostęp do danej usługi, po wniesieniu za nią stosownej opłaty. Datą dokonania płatności jest data zaksięgowania środków na koncie bankowym milosna-zagroda.pl. Ceny i formy płatności znajdują się w zakładce PŁATNOŚCI na stronie Serwisu milosna-zagroda.pl. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Użytkownik nie ma prawa domagać się zwrotu pieniędzy, bądź odszkodowania za niewykorzystany okres subskrypcji.

 

Portal milosna-zagroda.pl, w każdej chwili może zmienić cennik, oferty, korzystanie ze swoich usług informując, o tym wcześniej Użytkowników na łamach serwisu bądź drogą e-mailową. Okres subskrypcji nie zostaje automatycznie przedłużany po zakończeniu jego trwania. Użytkownik sam decyduje o ponownym przedłużeniu usług, oferowanych przez Serwis milosna-zagroda.pl. Administracja serwisu poinformuje drogą e-mailową Użytkownika o zbliżającym się upływie końca subskrypcji w ramach przypomnienia.

 

§ 7

 

REKLAMACJE

 

W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownik może złożyć reklamacje bezpośrednio do administracji serwisu na email: kontakt@milosna-zagroda.pl. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora jest ostateczne. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Administratora.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika, w przypadku, gdy wystąpią nieprawidłowości, zakłócenia, naruszenie Regulaminu, inne problemy w funkcjonowaniu zarówno serwisu jak i konta Użytkownika.

 

§ 8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin Serwisu milosna-zagroda.pl, w każdej chwili może ulec zmianie. W takim przypadku Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach, w postanowieniach Regulaminu, na łamach Serwisu milosna-zagroda.pl bądź drogą e-mailową. Użytkownik niezwłocznie powinien zapoznać się ze zmianami Regulaminu i przed zalogowaniem do serwisu, zaakceptować nowy Regulamin.

 

W przypadku zalogowania po umieszczeniu na stronie informacji o zmianie Regulaminu, tym samym, Użytkownik oświadcza, iż akceptuje nową treść Regulaminu. W momencie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowych zasad Regulaminu, proszony jest o kontakt z Administracją bowiem w przeciwnym razie, konsekwencją takiego działania będzie usunięcie jego konta. Wszelkie pytania, wątpliwości prosimy kierować na email: admin@milosna-zagroda.pl Administracja na e-maile postara się odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie.

 

Miłosna zagroda to portal bliższego poznania się, szczególnie dla osób mieszkających na wsi. Chcemy aby odwiedziny na naszym portalu jak najlepiej sprostały Twoim oczekiwaniom. Może nadeszła pora, aby spotkać i wymienić poglądy z tą wymarzoną osobą? Taką możliwość drogi użytkowniku Ci dajemy! Życzymy, abyś osiągnął tę drogę, gdzie snujesz plany na dalszą rzeczywistość - nie samotnie lecz we DWOJE.

 

Nasz portal można szybko znaleźć po wpisaniu w wyszukiwarkę następujących fraz: portal randkowy, randki przez internet, internetowe randki, darmowe randki online, randki online, mobilna randka...

Ta strona używa plików cookies.
Więcej dowiesz się czytając naszą

Politykę Prywatności    Informacje o cookies
ROZUMIEM